Błyskawica Myślachowice - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • Aktualności:
 • 2018-10-15 Mecz Klasy A
 • 2018-09-30 Mecz Klasy A
 • 2018-09-24 Mecz Klasy A
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • Victoria Zalas - pauza
 • Start Kamień - MKS Libiąż 0:0
 • Wisła Jankowice - Ciężkowianka Jaworzno 2:2
 • Fablok Chrzanów - Tęcza Tenczynek 3:0
 • Korona Lgota - Zagórzanka Zagórze 0:5
 • UKS Dulowa - MKS Alwernia 0:1
 • BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE - SPRiN Regulice 7:0
 • Promyk Bolęcin - Wolanka Wola Filipowska 4:4
 •        

Zegar

Kalendarium

18

10-2018

czwartek

Trening Orlików - boisko, Myślachowice - 16:30.

19

10-2018

piątek

20

10-2018

sobota

Mecz Klasy A: Tęcza Tenczynek - Błyskawica Myślachowice 15:00. (ZBIÓRKA W KLUBIE 13:15).

21

10-2018

niedziela

22

10-2018

pon.

23

10-2018

wtorek

24

10-2018

środa

Logowanie

SPONSORZY KLUBU

 

 

 

http://www.pagesc.pl/

 

 

https://web.facebook.com/SlodkiStol.KulinarneDobroci/?fref=ts

 

 

http://www.warik.pl/

 

 

http://unlimitedtrans.pl/

 

 

http://www.trzebinia.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 188, wczoraj: 283
ogółem: 1 034 024

statystyki szczegółowe

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość
Błyskawica
status Gadu-Gadu

Statut

 STATUT

                             UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„BŁYSKAWICA” MYŚLACHOWICE

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 81 poz. 889 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

2.      Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 79 poz. 855 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

3.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

 

 

Nazwa, teren działania i charakter prawny

§ 1

1.      Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” przy Szkole Podstawowej w Myślachowicach, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej uczniów, rodziców, nauczycieli, młodzieży i sympatyków.

§ 2

1.      Terenem działania Klubu jest Gmina Trzebinia.

2.      Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa w Myślachowicach.

§ 3

1.      Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1.      Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

2.      Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5

1.      Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Cel i środki działania

§ 6

1.      Celem Klubu jest:

a)      planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

b)      angażowanie wszystkich uczniów, rodziców i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

c)      uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu i poza nim,

d)     organizowanie zajęć sportowych dla uczniów i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

 

a)      organizowanie uczniom i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego w realizacji zadań sportowych Klubu,

b)      kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,

c)      propagowanie zdrowego trybu życia,

d)     angażowanie uczniów i młodzieży w prace społeczne.

§ 7

1.      Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrektorem szkoły, Ochotniczą Strażą Pożarną w Myślachowicach, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

1.      Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów, mieszkańców i sympatyków Klubu.

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1.      Członkowie Klubu dzielą się na:

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających.

§ 10

1.      Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice, nauczyciele i sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd.

2.      Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich prawnych opiekunów.

§ 11

1.      Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)      uczestnictwa w Walnych Zebraniach, z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

b)      zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

c)      uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

d)     korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,

e)      korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.

§ 12

1.      Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

§ 13

1.      Członkowie wspierający mają prawo do:

a)      uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach,

b)      zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

c)      korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.

§ 14

1.      Do obowiązków członków Klubu należy:

a)      branie czynnego udziału w działalności Klubu,

b)      przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

c)      godne reprezentowanie barw Klubu,

d)     płacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie,

e)      przestrzeganie zdrowego trybu życia (zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających).

§ 15

1.      Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

a)      dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

b)      skreślenie z listy członków Klubu uchwałą Zarządu w przypadku:

-          umyślnego naruszenia postanowień statutu,

-          nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez 6 miesięcy (bez usprawiedliwienia),

-          działania na szkodę Klubu,

c)      rozwiązanie się Klubu.

 

Władze Klubu

§ 16

1.      Władzami Klubu są:

a)      Walne Zebranie,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

2.      Kadencja władz trwa 2 lata, wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.

3.      Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

1.      Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.      Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 2 lata.

3.      Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej,

a)      na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.

1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż 1 miesiąc od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

1.      Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)      uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b)      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)      uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,

d)     wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)      podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu,

f)       ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

g)      rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.

2.      Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3.      W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

1.      Zarząd składa się z co najmniej pięciu członków zwyczajnych Klubu wybieranych przez Walne Zebranie, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie.

2.      Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.

3.      Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4.      W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Zarządem.

§ 20

1.      Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:

a)      reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

c)      uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

d)     powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

e)      przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,

f)       zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g)      składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

1.      Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jego składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków i powierzonych zadań, złożył pisemną rezygnację, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

1.      Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

2.      Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 22

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych Klubu wybieranych przez Walne Zebranie.

3.      Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4.      Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

5.      Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)      przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b)      wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c)      składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d)     składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu,

e)      występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu, w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Klubu, działań Zarządu.

§ 23

1.      Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków i powierzonych zadań, złożył pisemną rezygnację, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.      Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej, podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów, przy obecności całej Komisji.

3.      Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

1.      W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo wyboru nowych członków z pośród członków zwyczajnych Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

2.      Zarząd i Komisja Rewizyjna wykonuje swoje obowiązki społecznie – bez wynagrodzenia.

 

 

Wyróżnienia i kary

 

§ 25

1.      Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.      Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

§ 26

1.      W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie, prawo wymierzania następujących kar:

a)      upomnienia,

b)      nagany,

c)      zawieszenia w prawach członka Klubu,

d)     skreślenia z listy członków Klubu.

2.      Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni.

3.      Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

 

Majątek i fundusze Klubu

§ 27

1.      Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.      Na fundusze Klubu składają się:

a)      składki członkowskie,

b)      darowizny i zapisy,

c)      dotacje na zadania państwowe, z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

d)     dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

e)      dochodu z majątku,

f)       dochody z działalności gospodarczej,

g)      inne wpływy.

3.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 28

1.      Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

1.      Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.

§ 30

1.      Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.

2.      Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

Najbliższe spotkanie

Tęcza Tenczynek BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE
Tęcza Tenczynek   BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE
2018-10-20, 15:00:00


Statystyki przedmeczowe »

Reklama

Ostatnie spotkanie

 BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICESPRiN Regulice
BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE 7:0 SPRiN Regulice
2018-10-14, 15:30:00
    relacja »

Wyniki

Ostatnia kolejka 11
Victoria Zalas pauza
Start Kamień 0:0 MKS Libiąż
Wisła Jankowice 2:2 Ciężkowianka Jaworzno
Fablok Chrzanów 3:0 Tęcza Tenczynek
Korona Lgota 0:5 Zagórzanka Zagórze
UKS Dulowa 0:1 MKS Alwernia
BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE 7:0 SPRiN Regulice
Promyk Bolęcin 4:4 Wolanka Wola Filipowska

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 12
Zagórzanka Zagórze - Wolanka Wola Filipowska
Tęcza Tenczynek - BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE
MKS Libiąż - Wisła Jankowice
Korona Lgota - Start Kamień
Promyk Bolęcin - pauza
SPRiN Regulice - Victoria Zalas
MKS Alwernia - Fablok Chrzanów
Ciężkowianka Jaworzno - UKS Dulowa

Najnowsza galeria

Sezon 2017/2018
Ładowanie...

Sport.pl

Zczuba.tv